Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Boulevard43.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Boulevard43, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 4 januari 2023.

Artikel 1. DEFINITIES

Opdrachtgever: de wederpartij van Boulevard43.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boulevard43.

Artikel 2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

Alle offertes en prijsopgaven door Boulevard43 zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgave door Boulevard43 blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Boulevard43.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boulevard43 zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 3. PRIJZEN & TARIEVEN

Alle prijzen in geleverde offertes zijn exclusief BTW. Boulevard43 is als kleine onderneming vrijgesteld is van BTW en dient geen BTW aan te rekenen aan de opdrachtgever.

Het huidig uurtarief is vastgelegd op € 50 per uur. Dit uurtarief wordt per begonnen kwartier toegepast.

Wijzigingen in de tarieven worden door Boulevard43 minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Artikel 4. BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Boulevard43 is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen de factuur aan Boulevard43 te voldoen.

De facturen worden steeds digitaal verstuurd per mail. Indien de opdrachtgever dat wenst, kan een papieren factuur nagestuurd worden met de Post.

In de genoemde gevallen behoudt Boulevard43 zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Boulevard43 over het openstaande bedrag met een minimum van € 15 exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Boulevard43 hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen aan Boulevard43 heeft voldaan.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Boulevard43 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boulevard43 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens, waarvan Boulevard43 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig worden aangeleverd. Als deze niet tijdig aan Boulevard43 zijn verstrekt, heeft Boulevard43 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Boulevard43 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Boulevard43 is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6. DUUR EN BEËINDIGING

Het ontwerpen van een nieuwe website door Boulevard43 wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.

Boulevard43 kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Boulevard43 gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

Boulevard43 heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

Boulevard43 heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting naar Boulevard43 niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. MEERWERK

Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeengekomen offertes vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Boulevard43 gefactureerd.

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Boulevard43 de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 8. ONDERHOUDSCONTRACT

Boulevard43 is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudscontract geldt tussen beide partijen. Boulevard43 zal deze optie steeds voorstellen aan de opdrachtgever aldus de optimale werking van zijn website wordt gegarandeerd.

Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest om geen onderhoudscontract af te sluiten voor zijn website, zullen er geen periodieke backups van zijn website worden genomen. De Plugins & het CMS systeem worden niet periodiek geüpdated. Boulevard43 kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van de website. Boulevard43 behoudt enkel een oorspronkelijke backup van bij de definitieve oplevering van het project.

Indien de opdrachtgever dat wenst kan een onderhoudscontract worden afgesloten voor zijn website. Deze kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd van 1 jaar kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Facturering van onderhoudscontracten en andere periodiek terugkerende kosten gebeuren per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

Onderhoudscontract ‘basic’ (€ 200 per jaar)

WordPress, plugins & het WordPress theme worden elk kwartaal geüpdated. Er worden wekelijks backups genomen van uw bestanden & uw WordPress database. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Boulevard43 aan de opdrachtgever kosten door.

Onderhoudscontract ‘pro’ (€ 400 per jaar)

WordPress, plugins & het WordPress theme worden elk kwartaal geüpdated. Er worden wekelijks backups genomen van uw bestanden & uw WordPress database. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Boulevard43 aan de opdrachtgever kosten door.

Het uitvoeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen zijn in dit contract ook inbegrepen.  De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Boulevard43. Uitgedrukt in tijd mogen deze kleine wijzigingen samen Boulevard43 maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer de opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

Onder het uitvoeren van kleine wijzigingen aan een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website.

Artikel 9. WEBHOSTING & DOMEINNAAM

De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving aan te bieden aan Boulevard43. Boulevard43 staat niet in voor de webhosting van de website. Boulevard43 raadt evenwel de diensten van Easyhost aan, maar het staat de opdrachtgever vrij voor een andere provider te kiezen. De provider dient evenwel WordPress ondersteunde webhosting aan te bieden in haar gamma. Boulevard43 komt ook niet tussen in het abonnement van deze webhosting. Dit betreft louter een contract tussen de opdrachtgever en de webhosting service.  Boulevard43 kan indien de opdrachtgever dat wenst evenwel de registratie & webhosting in orde brengen op naam van de opdrachtgever. Hiervoor rekent Boulevard43 een kleine meerkost aan conform het huidige uurtarief.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse betaling van zijn webhosting & domeinnaam. Indien de opdrachtgever deze niet tijdig betaald, kan Boulevard43 niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van eventuele data & websitegegevens bij het afsluiten van een webhosting door de derde partij.

Artikel 10. LEVERING EN LEVERTIJD

Boulevard43 gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Boulevard43 eerst een grafisch basisontwerp van de homepagina en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp gaat Boulevard43 over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht Boulevard43 onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Boulevard43 alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Boulevard43 een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Informatie die nodig is om de websites op te maken (teksten, foto’s) worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, cd-rom) aan Boulevard43 verstrekt.

Artikel 11. OVERMACHT

Boulevard43 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Boulevard43 als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Boulevard43 alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Boulevard43 geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Boulevard43 tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 12. COPYRIGHT

Al het door Boulevard43 vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Boulevard43 niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Boulevard43.

De eigendom van door Boulevard43 verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Boulevard43, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Boulevard43 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Boulevard43 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Boulevard43 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Boulevard43 mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover Boulevard43 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking en diensten van derden, kan Boulevard43 op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Boulevard43 of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Boulevard43.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Boulevard43 slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Boulevard43 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Boulevard43 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Boulevard43 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Boulevard43 wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Boulevard43 aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten vanBoulevard43 vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Boulevard43. Boulevard43 is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.